FLOOR GUIDE

楼层指南

 • 总体看法
 • MARRONNIER GATE Ginza 1
 • MARRONNIER GATE Ginza 2
 • MARRONNIER GATE Ginza 3

MARRONNIER GATE Ginza 1

4

时尚&商品&咖啡店

 1. 2

  MSPC PRODUCT sort 时尚商品

 2. 3

  TOPKAPI JOURNEY 时尚杂货

 3. 4

  ORIHICA GINZA 时尚

 • 时尚
 • 时尚配饰
 • 美女
 • 生活方式
 • 美食
 • 服务·其他

女性的休息室粉房

男厕所

有一个儿童厕所

轮椅通道洗手间

婴儿床婴儿休息室

手专用的信息

自动取款机

AED

吸烟空间

停车场

停车场入口